Filosofický časopis

Petr Kouba: Heidegger a Nancy: sociální změna mezi projektem a událostí číslo 2/2018

Cílem tohoto textu je kritické zkoumání fenomenologie sociality, tak jak je rozvržena v Heideggerově výkladu dějinnosti a kolektivního dění, jenž je podán v Sein und Zeit. Od tohoto výkladu se v rámci kritické, ale přesto stále konstruktivní interpretace dostáváme k pojetí sociality, které je nastíněno v Nancyho dílech La communauté désoeuvrée a Être singulier pluriel. Tento pohyb je spojen se zvýrazněním protikladu mezi projektem a událostí, který se projevuje ve způsobu, jakým je vnímána sociální změna. Nejde tedy o zkoumání sociality v její statické podobě, což by samo o sobě odporovalo povaze sociální interakce, ale o zkoumání dynamiky sociálních změn, jež lze nazírat buď prizmatem projektu, nebo prizmatem události. Hlubší zkoumání ovšem ukazuje, že sociální změny nemají nutně povahu čistého projektu nebo ryzí události. Daleko častěji se setkáváme s procesy, které mají povahu projektu i události zároveň. Klíč k takovémuto pochopení sociálních procesů by nám měla otevřít právě Nancyho reinterpretace Heideggerova Mitsein a kolektivního dění lidské existence.

Klíčová slova: fenomenologie, socialita, sociální změna, projekt, událost, ontologie

Heidegger and Nancy: Social Change between Project and Event

The aim of this article is to provide a critical study of the phenomenology of sociality as it is proposed in Heidegger’s account of historicity and collective happening, put forward in Sein und Zeit. On the basis of this account and in view of a critical, but still constructive, interpretation of it, we arrive at the conception of sociality which is sketched in Nancy’s works La communauté désoeuvrée and Être singulier pluriel. This movement is connected with a stress on the opposition between project and event which comes out in the way social change is perceived. We are not, therefore, concerned with investigating sociality in its static form, which would by its very nature deny the character of social interaction, but with investigating the dynamic of social changes which can be seen either through the prism of project or through the prism of event. Deeper investigation, however, shows that social changes do not necessarily have the character of pure project or pure event. Much more often we encounter processes which have both the character of a project and an event. The key to this way of comprehending social processes is to be provided by Nancy’s reinterpretation of Heidegger’s Mitsein and of the collective happening of human existence.  
 
Keywords: phenomenology, sociality, social change, project, event, ontology

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020