Filosofický časopis

Andrea Mlčúchová: Reinterpretácia Akvinského tézy o identite poznávajúceho a poznávaného číslo 2/2015

Štúdia skúma pôvodom aristotelovskú náuku o identite poznávajúceho a poznávaného v kontexte myšlienkového systému Tomáša Akvinského. Autorka zastáva názor, že táto náuka je centrálna pre Akvinského teóriu poznania a špecificky pre jeho teóriu intencionálnych foriem – species. Cieľom je predstavenie a zdôvodnenie interpretácie identity poznávajúceho a poznávaného ako numerickej identity, zároveň so spochybnením tradičného chápania tejto identity ako formálnej.

Kľúčové slová: Tomáš Akvinský, identita poznávajúceho a poznávaného, species, intencionalita

The reinterpretation of Aquinas’ thesis about the identity of the knower and the known

This study investigates the origin of the Aristotelian doctrine of the identity of the knower and the known in the context of the system of Thomas Aquinas. The author takes the view that this doctrine is central to Aquinas’ theory of knowledge and specific to his theory of intentional forms species. The aim is to present and motivate an interpretation of the identity of knower and known as numerical identity, while calling into question the traditional understanding of this identity as formal.

Keywords: Thomas Aquinas, the identity of the knower and the known, species, intentionality

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020