Filosofický časopis

Jaroslav Peregrin: Inferencialismus číslo 2/2015

Inferencialismus, jak ho prezentoval Robert Brandom, je primárně názorem na povahu významu: je to názor, že význam je v podstatě role, kterou výraz získává tak, že je podřízen pravidlům našich jazykových her. (Jde tedy o jistý druh „teorie významu jako užití“, přičemž tyto hry známe z post-wittgensteinovských diskusí; podle inferencialismu však není význam dán faktickým užitím, ale pravidly správného užití.) V tomto textu se z tohoto postoje pokoušíme vyvodit velmi obecné důsledky (které přesahují to, co najdeme u R. Brandoma). Konstatujeme, že smysl je zcela obecně určitá forma „vpletenosti“ v určitém druhu lidských praktik, která je vystavěná z mnohem primitivnějších lidských schopností, jež nám umožňují zaujímat normativní postoje a potažmo přijímat pravidla. A že je to právě tato lidská schopnost, která nás lidi posunula na onu evoluční trajektorii, po které se nyní ubíráme a po které se rychle vzdalujeme jiným živočišným druhům.

Klíčová slova: inferencialismus, význam, jazyk, logika, pravidla

Inferentialism

Inferentialism, as presented by Robert Brandom, is first and foremost a view of the nature of meaning: it is the view that meaning is fundamentally the role which an expression acquires by becoming governed by the rules of our language games. (Hence it is a certain kind of “use theory of meaning” familiar from post-Wittgensteinian discussions; according  to inferentialism, however, meaning  is not given by actual use, but rather by the rules of correct use.) In this text we attempt to draw very general consequences from this approach (consequences that go beyond what is to be found in the work of R. Brandom). We claim that meaning is generally a certain form of “entanglement” in a certain kind of human practice that is built up from the much more primitive building blocks of human abilities that enable us to adopt normative attitudes and, in general, to accept rules. And it is just these human abilities which have shifted us humans onto the evolutionary trajectory on which we are now proceeding and on which we are quickly leaving behind other kinds of animals. It is precisely this ability which has led to our becoming the only animal species which has supplemented standard biological evolution with a kind of evolution that we might call cultural, and which is incomparably faster and more effective.

Keywords: inferentialism, meaning, language, logic, rules

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020