Filosofický časopis

Tomáš Čana: Koťátko o chrobákovi vo Wittgensteinovej škatuľke číslo 2/2015

Wittgensteinova metafora o chrobákovi v škatuľke z Filozofických skúmaní sa stala predmetom tvrdej kritiky Petra Koťátka. V práci Interpretace a subjektivita rozhodne odmieta názor, že mentálne zážitky nevstupujú do našich mentálnych slovníkov, ktorý si asocioval s uvedenou metaforou. Cieľom tohto článku je ukázať, že spomenutá kritika je postavená na nepochopení skutočného zmyslu metafory. Jej motivácia je totiž úplne iná. Okrem toho je tiež cieľom ukázať, že v skutočnosti panuje medzi Koťátkovými kritickými myšlienkami a motiváciou Wittgensteinovej metafory o chrobákovi v škatuľke zhoda.

Klíčová slova: filozofia psychológie – Koťátko – mentálne zážitky – mentálne slovníky – pocit – podobenstvo o chrobákovi v škatuľke – vnem – Wittgenstein

Koťátko on the beetle in Wittgenstein’s box

Wittgenstein’s metaphor of the beetle in the box in the Philosophical Investigations has been the object of a robust critique by Petr Koťátko. In the book Interpretace a subjektivita (Interpretation and Subjectivity)he resolutely opposes the view that mental experiences do not figure in our vocabularies of the mental, which he associates with the metaphor in question. The aim of this article is to show that the critique in question is founded on a misunderstanding of the real sense of the metaphor. Its motivation is quite different. In addition, the aim is to show that, in reality, there is agreement between Koťátko’s critical thoughts and the motivation of Wittgenstein’s metaphor of the beetle in the box.

Keywords: philosophy of psychology, Petr Koťátko, mental experiences, mental vocabularies, feeling, analogy of the beetle in the box, perception, Wittgenstein

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020