Filosofický časopis

Alice Koubová: K topologii těhotného těla číslo 2/2015

Zkušenost těhotenství, během které uvnitř jednoho lidského těla žije jiné lidské tělo, může představovat nevšední zdroj, jenž nechává jasněji vyvstávat některé aspekty lidské subjektivity a tělesnosti. Článek vychází z fenomenologické analýzy této žité zkušenosti a skrze komparativní analýzu dvou filosofických popisů těhotenství (N. Deprazová a I. Youngová) dochází k alternativnímu uchopení duality, která tuto zkušenost charakterizuje. Namísto duality já a jiný ve mně, identity a vnitřní alterity, nabízí topologickou dualitu excesivní blízkosti a odstupu od vlastního výkladu skutečnosti. Opírá se přitom o výklad přátelství u G. Agambena, blaho-bytí u G. Bachelarda a světa mimo svět J. Derridy. Tímto způsobem se nekonstituuje jakási silnější ženská subjektivita, ale jednání na základě taktu vůči skrytosti skutečnosti. V návaznosti na otázky J. Butlerové se článek ve své poslední části zabývá možnostmi etiky sobě neprůhledného subjektu vyplývající z právě analyzované zkušenosti. 

Klíčová slova: fenomenologie tělesnosti, těhotenství, lucidní vtělení, subjektivita, G. Bachelard, N. Deprazová, embodiment, G. Agamben

On the topology of the pregnant body

The experience of pregnancy during which one human body lives inside another human body can provide an unconventional way of making some aspects of human subjectivity and embodiment stand out. This article arises from a phenomenological analysis of the living body and through a comparative analysis of two philosophical descriptions of pregnancy (N. Depraz a I. Young) it arrives at an alternative understanding of the duality which characterises this experience. Instead of the duality of self and the other in myself – of identity and inner alterity – it offers a topological duality of excessive closeness and distance from one’s own interpretation of reality. The article draws, in this, on the account of friendship in G. Agamben, well-being in G. Bachelard and the world outside the world of J. Derrida. In this way there is not constituted some kind of more powerful female subjectivity, but conduct on the basis of tact with respect to the hiddenness of reality. With reference to a question of J. Butler, the final part of the article deals with the possibilities of ethics in a subject that is not transparent to itself, something which flows from the experience just analysed.

Keywords: phenomenology of embodiment, pregnancy, lucid embodiment, subjectivi­ty, G. Bachelard, N. Depraz, embodiment, G. Agamben

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020