Filosofický časopis

Tomáš Hříbek: Mají zvířata vědomí? číslo 1/2016

Studie analyzuje argumenty současných filosofů mysli zabývajících se tématem animálního vědomí. První část připomíná karteziánské východisko aktuální diskuse a definuje pojem fenomenálního vědomí jako hlavní téma sporů o výskyt vědomí u mimolidských zvířat. Druhá část studie analyzuje různé varianty reprezentacionalismu, které tvoří hlavní proud současné debaty. Ve třetí části je řeč o filosofii mysli Daniela Dennetta a jejích implikacích pro otázku animálního vědomí. Na rozdíl od kritiků, kteří považují Dennettovu teorii za výsledek konceptuálních zmatků, má autor za to, že je třeba ji chápat spíše jako odmítnutí předpokladů hlavního proudu a snahu o nové promyšlení otázky vědomí, včetně zvířecího vědomí.

Klíčová slova: zvířecí vědomí/animální vědomí, fenomenální vědomí, distribuční problém, kartezianismus, reprezentacionalismus, karteziánský biograf, model paralelních náčrt

Do Animals Have Consciousness?

The study analyses the arguments of contemporary philosophers of mind concerning the subject of animal consciousness. The first part reminds the reader of the Cartesian starting point of the contemporary discussion and points to the concept of phenomenal consciousness as the main point of contention concerning the instantiation of consciousness in non-human animals. The second part of the study analyses various forms of representationalism which make up the mainstream of contemporary debate. In the third part the philosophy of mind of Daniel Dennett is discussed, together with its implications for the question of animal consciousness. In contrast with critics who treat Dennett’s theory as the result of conceptual confusions, the author argues that we should look upon the theory as the rejection of the assumptions of the mainstream and an attempt to think anew the question of consciousness, including animal consciousness.

Keywords: animal consciousness, phenomenal consciousness, distribution problem, Cartesianism, representationalism, Cartesian theatre, multiple drafts model

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020