Filosofický časopis

Zuzana Daňková: Proč jsou elementární věty a stavy věcí v „Traktátu“ vzájemně nezávislé? číslo 1/2014

V předložené studii se pokouším zodpovědět otázku, zda v rámci Wittgensteinova Logicko-filosofického traktátu existují důvody a argumenty, na základě nichž bychom mohli plausibilně tvrdit – společně se samotným Wittgensteinem –, že elementární věty a jejich koreláty (stavy věcí) jsou vzájemně nezávislé. V prvním kroku upřesňuji, že zodpovězení této otázky vyžaduje podrobnější interpretaci traktátovských předmětů, jmenovitě toho, zda se jedná o pouhé jednotliviny, nebo také o vlastnosti a vztahy. Po nastínění argumentačních opor pro obě interpretace se přikloním k té, jež vlastnosti a vztahy za předměty pokládá. S ohledem na užší i širší pojetí předmětů poté podrobně analyzuji metafory „prostoru stavů věcí“ a „logického prostoru“, které považuji za hlavní vodítko umožňující pochopení důvodů nezávislosti stavů věcí, a potažmo tedy též elementárních vět.


Klíčová slova: Wittgenstein, nezávislost elementárních vět, stavy věcí, traktátovské předměty, logický prostor

Why are atomic propositions and states of affairs mutually independent in the „Tractatus“?

In this article I attempt to reply to the question of whether, in the framework of Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus, reasons and arguments are given which might plausibly motivate the claim – made by Wittgenstein himself – that atomic propositions and their correlates (states of affairs) are mutually independent. My first step is to make clear that an answer to this question demands a detailed interpretation of Tractarian objects and, specifically, whether they are only particulars, or properties and relations too. After sketching the evidential support for both interpretations, I incline to a reading that takes properties and relations to be objects. In the context of the narrower and broader conceptions of objects, I then give a detailed analysis of the metaphor “the space of states of affairs” and “logical space”, which I consider to be the principal guide in our understanding the reasons for the independence of states of affairs and thus, more generally, of atomic propositions too.

Keywords: Wittgenstein, the mutual independence of atomic facts, states of affairs, Tractarian objects, logical space

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2021