Filosofický časopis

Pavel Cmorej

Prof. Pavel Cmorej, bývalý pracovník FÚ SAV v Bratislave a prvý šéfredaktor časopisu Organon F. Svoju pozornosť zameriaval na rôzne problémy na pomedzí logiky a filozofie. Dotýkali sa ich aj jeho staršie práce o epistemickej interpretácii trojhodnotovej logiky, stať o neverifikovateľných a nefalzifikovateľných empirických propozíciách alebo článok o špecifikácii a poznaní množín.  Zaoberal sa však najmä problémami logickej sémantiky a niektorými filozofickými otázkami logiky, s osobitným zreteľom na transparentnú intenzionálnu logiku P. Tichého (esencializmus, povaha indivíduí, paradoxy vznikajúce pri aplikácii intenzií na analýzu prirodzeného jazyka, medze explikovateľnosti niektorých významov v intenzionálnej sémantike). Od r. 2013 sa venuje problematike posibílií a modalít prislúchajúcich  významom indivíduových deskripcií. V diskusii, ktorá prebehla na stránkach FilozofieOrganonu F v rokoch 1990–2002 kritizoval vývinovú teóriu pojmov v logickom zmysle (vo viacerých príspevkoch). Podieľal sa aj na dvoch zborníkoch venovaných dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku.

Okrem článkov uverejnených v rôznych zborníkoch a časopisoch Organon F, Filozofia a Jazykovedný časopis publikoval tieto knihy: Na pomedzí logiky a filozofie (2001), Úvod do logickej syntaxe a sémantiky (2001), Filozofické dialógy (2007) vedené s rôznymi českými a slovenskými filozofmi a s P. F. Strawsonom, Analytické filozofické skúmania (2009). 

Filosofický časopis © 2012